Files:
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody dla Wspólnoty Mieszkaniowej(.doc)HOT
Date 2023-02-22
File Size 15.64 KB
Download 130
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody dla Wspólnoty Mieszkaniowej(.pdf)HOT
Date 2023-02-22
File Size 83.37 KB
Download 201
 

Podstawa prawna

Regulamin opracowany został na podstawie:

 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne tj. / Dz. U. z 2021r. poz.716 z późn. zmianami/,

 • zmianami wprowadzonymi do ustawy Prawo energetyczne, ustawą z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 868),

 • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 (Dz.U. z 2021r. Poz. 2273),

 • Ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2021r., poz. 2068),

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999r., nr 74, poz.836 z późn. zm.),

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065, z późn. zm.),

 • Normy PN-EN 834- sierpień 2013-Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną,

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1048),

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w regulaminie mówi się o:

 1. Zarządca – podmiot Zarządzający Wspólnotą.

 2. Użytkownik lokalu – osoba, której przysługuje prawo własności lokalu,

 3. Rozliczającym – oznacza to firmę rozliczającą indywidualnie poszczególne lokale w ramach umowy z Zarządcą,

 4. Powierzchnię użytkową lokalu – rozumie się przez to powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób i używania.

I. Zasady rozliczania kosztów ciepła w oparciu o zainstalowane podzielniki kosztów c. o.

§ 2

 1. Podzielniki kosztów centralnego ogrzewania są elektronicznymi urządzeniami, umożliwiającymi indywidualne rozliczenie kosztów, niebędące przyrządem pomiarowym w rozumieniu przepisów metrologicznych, posiadającymi deklaracje zgodności z Polską Normą PN-EN 834, służącymi do podziału kosztów, są wprowadzone do stosowania na zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności, pozwalają na ustalenie udziału danego grzejnika i lokalu w ogólnych kosztach energii cieplnej zużytej w danym budynku.

 2. Montaż podzielników, ich radiowy odczyt i rozliczenie wykonywane jest przez firmę rozliczeniową, na koszt mieszkańców danego budynku, proporcjonalnie do ilości urządzeń pomiarowych zainstalowanych w danym lokalu mieszkalnym.

 3. Podzielniki kosztów ogrzewania montowane są na grzejnikach zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach lokalu oprócz łazienek.

 4. Montaże uzupełniające podzielników kosztów ogrzewania przeprowadzane są na pisemny wniosek użytkownika lokalu i na jego koszt.

 5. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

  • udostępnienia lokalu dla dokonania montażu, kontroli odczytu, naprawy lub wymiany podzielników kosztów,

  • zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników,

  • ochrony urządzeń przed zniszczeniem,

  • niezwłocznego powiadomienia Zarządcy o wadliwym działaniu, uszkodzeniu urządzeń (w tym szczególności podzielników kosztów ogrzewania i zaworów termostatycznych) lub naruszeniu plomb,

  • poinformowanie Zarządcy i uzyskanie zgody na wymianę grzejnika.

§ 3

 1. Koszty energii cieplnej do centralnego ogrzewania rozlicza się w oparciu o koszty produkcji ciepła w poszczególnych kotłowniach.

 2. Okres rozliczeniowy,będący sezonem grzewczym wynosi 12 miesięcy tj. od 01.01 do 31.12 danego roku.

 3. Rozliczanie kosztów energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania dokonuje się raz w roku na podstawie wskazań podzielników kosztów.

 4. Rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, w oparciu o odczyty podzielników kosztów ogrzewania, zamontowanych na grzejnikach w poszczególnych lokalach, dokonuje firma rozliczeniowa zgodnie z:

 • umową rozliczeniową zawartą z Zarządcą,

 • niniejszym regulaminem.

 1. Odczyty są dokonywane w terminach wynikających z cykli okresów rozliczeniowych, jak również mogą być dokonane w terminach doraźnych, których celem jest analiza i kontrola zużycia energii cieplnej.

 2. W trakcie trwania sezonu grzewczego, Zarządca może zlecić dokonanie kontrolnych odczytów w lokalach o bardzo niskim lub wysokim zużyciem energii cieplnej.

 3. W przypadku trudności przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazania podzielnika kosztów użytkownik lokalu jest zobowiązany do zapewnienia upoważnionym przez Zarządcę osobom, prawa do niezwłocznego wstępu do mieszkania w celu oceny przyczyn awarii i jej usunięcia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu zainstalowania podzielnika kosztów z uwagi na to, że awaria podzielnika kosztów skutkuje nienaliczaniem kosztów zużycia ciepła dla danej jednostki użytkowej lub naliczeniem kosztów o mniejszej wartości, co jest równoznaczne z powstaniem szkody dla pozostałych użytkowników lokali.

 4. Jeżeli przyczyna braku odczytu leży po stronie użytkownika (np. celowe uszkodzenie urządzenia uniemożliwiające odczyt drogą radiową), odczyt manualny podlega wówczas dodatkowej opłacie, zgodnej z „cennikiem usług” firmy rozliczeniowej.

 5. W przypadku zmiany użytkownika lokalu firma rozliczająca dokonuje odczytów podzielników kosztów c. o. na dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, według informacji podanej przez Zarządcę.

 6. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię użytkową pomieszczeń w których są zainstalowane grzejniki c. o. oraz powierzchnię pomieszczeń nie posiadających grzejników c. o.,a wchodzących w skład lokali mieszkalnych (np.: przedpokój, ubikacja itp) i ogrzewanych pośrednio ciepłem sąsiadujących pomieszczeń. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie: klatek schodowych, pralni, suszarni, wózkowni, piwnic, nie objętych przydziałem lub umową.

 7. W rozliczeniach uwzględnia się współczynniki wyrównawczy zużycia ciepła na ogrzewanie wynikający z położenia lokalu w bryle budynku wyliczony metoda obliczeniową (LAF). Zastosowanie współczynników wyrównawczych ma na celu zniwelowanie różnic w zapotrzebowaniu na ciepło poszczególnych lokali wynikających z ich położenia w bryle budynku niezależnych od zachowań użytkowników lokali.

 8. Współczynnik wyrównawczy dla danego lokalu, wylicza się jako stosunek najmniejszej w danym budynku wartości obliczeniowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania, przypadającego na jednostkę powierzchni użytkowej lokalu, do wartości obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, przypadającego na jednostkę powierzchni użytkowej lokalu dla którego współczynnik jest wyznaczany.

 9. Współczynniki wyrównawcze oblicza się z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku a przy zaokrągleniu stosuje się zasady arytmetyki.

 10. Współczynniki wyrównawcze ustala się zawsze dla całego lokalu, a nie dla poszczególnych pomieszczeń.

 11. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła z użytkownikami poszczególnych lokali w danej nieruchomości następuje w terminie do trzech miesięcy od końca okresu rozliczeniowego.

 12. Użytkownik lokalu powinien otrzymać rozliczenie w formie papierowej. Jeżeli dokument został wygenerowany elektronicznie nie wymaga on dla swojej ważności podpisów Zarządcy.

 13. Koszty wykonania rozliczenia przez firmę rozliczeniową ponoszą użytkownicy.

§ 4

 1. Zamienne rozliczenie kosztów c.o. dla lokali, w których podzielnik uległ uszkodzeniu bez winy użytkownika i nie była możliwa jego wymiana lub naprawa, nastąpi na podstawie szacunku ze średniego zużycia ciepła za bieżący okres rozliczeniowy przypadającego na dany lokal lub średniego zużycia w budynku w przeliczeniu na m2 powierzchni.

 2. W przypadku niezamontowania elektronicznych podzielników kosztów ciepła w lokalu z winy użytkownika, Zarządca ma prawo dokonać rozliczenia kosztów c.o. według maksymalnego zużycia w budynku w przeliczeniu na m2 powierzchni.

 3. W przypadku gdy przy odczycie stwierdza się,że wskazania urządzenia są błędne wielkość zużycia zostaje oszacowana.

 4. W przypadku stwierdzenia śladów manipulacji przy podzielniku kosztów co., jego uszkodzenia z winy użytkownika, Spółdzielnia będzie dochodzić od użytkownika lokalu odszkodowania w wysokości ustalonej poprzez oszacowanie zużycia na podstawie maksymalnego zużycia w budynku w przeliczeniu na m2 powierzchni.

 5. W przypadku demontażu grzejnika lub urządzeń pomiarowych bez zgody lub braku zgłoszenia do Zarządcy o ich uszkodzeniu rozliczanie lokalu za dany okres rozliczeniowy nastąpi z uwzględnieniem odszkodowania w wysokości ustalonej poprzez oszacowanie zużycia w danym lokalu na podstawie maksymalnego zużycia w budynku w przeliczeniu na m2 powierzchni.

 6. W przypadku demontażu grzejnika za zgodą Zarządcy, rozliczenie tego pomieszczenia za dany okres rozliczeniowy nastąpi według średniego zużycia ustalonego z odczytu z pozostałych urządzeń pomiarowych w danym lokalu.

II. Zasady rozliczania kosztów ciepła zużytego do podgrzewu wody w oparciu o zainstalowane wodomierze ciepłej wody.

§ 5

 1. Za lokale objęte dostawami ciepłej wody uważa się lokale, w których jest przynajmniej jedno ujęcie ciepłej wody.

 2. Montaż wodomierzy ciepłej wody i ich radiowy odczyt wykonywane jest przez firmę rozliczeniową.

 3. Rozliczenie kosztów podgrzania wody wodociągowej następuje odrębnie dla Wspólnoty Mieszkaniowej w oparciu o koszty produkcji ciepła w kotłowniach z podziałem na poszczególne kotłownie.

 4. Okresem rozliczeniowym dla rozliczenia podgrzewu wody jest okres 6-ciu miesięcy tj. od 01 stycznia do 30 czerwca i od 01 lipca do 31 grudnia danego roku.

 5. Rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody wodociągowej, w oparciu o wodomierze ciepłej wody zamontowanych w poszczególnych lokalach, dokonuje Zarządca zgodnie z niniejszym regulaminem.

 6. Koszty wykonania rozliczenia przez firmę rozliczeniową ponoszą użytkownicy.

 7. Odczyty są dokonywane w terminach wynikających z cykli okresów rozliczeniowych, jak również mogą być dokonane w terminach doraźnych, których celem jest analiza i kontrola zużycia ciepłej wody.

 8. Użytkownik lokalu powinien otrzymać rozliczenie w formie papierowej. Jeżeli dokument został wygenerowany elektronicznie nie wymaga on dla swojej ważności podpisów Zarządcy.

 9. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

  • udostępnienia lokalu dla dokonania montażu, kontroli, odczytu, naprawy lub wymiany wodomierzy ciepłej wody,

  • zapewnienia swobodnego dostępu do wodomierzy ciepłej wody,

  • ochrony urządzeń przed zniszczeniem,

  • niezwłocznego powiadomienia Zarządcy o wadliwym działaniu, uszkodzeniu wodomierza ciepłej wody lub naruszeniu plomb.

 10. W przypadku nabycia lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego istnieje możliwość, aby nowy właściciel otrzymał rozliczenie za okres od daty odczytu pośredniego do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego, a dotychczasowy właściciel za okres od początku okresu rozliczeniowego do daty odczytu pośredniego, o ile obydwie strony, zbywający i nabywający lokal zgłoszą taką wolę na piśmie. Koszty odczytu pośredniego obciążają nabywcę.

 11. Wartość zużycia wody dla urządzenia nieodczytanego, koszty podgrzania wody dla tych lokali, zostaną wyliczone wg średniego zużycia z dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych

 12. W przypadku trudności przeprowadzenia zdalnego odczytu wskazania wodomierza ciepłej wody, użytkownik lokalu jest zobowiązany do zapewnienia upoważnionym przez Zarządcę osobom, prawa do niezwłocznego wstępu do mieszkania w celu oceny przyczyn awarii i jej usunięcia, tj. dokonania sprawdzenia stanu technicznego i sposobu zainstalowania wodomierza ciepłej wody.

 13. Jeżeli przyczyna braku odczytu leży po stronie użytkownika (np. celowe uszkodzenie urządzenia uniemożliwiające odczyt drogą radiową), odczyt manualny podlega wówczas dodatkowej opłacie, zgodnej z „cennikiem usług” firmy rozliczeniowej.

 14. W przypadku nieobecności głównego lokatora uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania Protokołu Serwisu.

 15. Zarządca może zlecić dokonanie kontrolnych odczytów w lokalach o bardzo niskim lub wysokim zużyciu ciepłej wody.

III. Koszty energii cieplnej i jej rozliczenie

§ 6

 1. Koszty produkcji ciepła – kotłownie własne obejmują koszty: zakupu gazu i energii cieplnej, serwis i konserwacja, zużycie materiałów, przeglądy techniczne.

 2. Podstawą do rozliczenia są ogółem koszty produkcji ciepła oraz odczyty ilości zużytych GJ wg wskazań ciepłomierzy na poszczególnych kotłowniach.

 3. Na podstawie tych danych wyliczany jest % wskaźnik ilości GJ zużytych na podgrzew wody i c.o. dla każdej kotłowni oddzielnie.

 4. Wyliczony wskaźnik służy do rozbicia ogółem kosztów produkcji ciepła na zużyte ciepło do podgrzewu wody i ciepło do c.o. dla danej kotłowni.

 5. Wyliczone koszty podgrzewu wody w danej kotłowni są rozliczane do m3 zużycia wody użytkowej w poszczególnych lokalach mieszkalnych wg wskazań wodomierzy.

 6. Wyliczone koszty c.o. podlegają rozliczeniu na budynki przynależne do poszczególnych kotłowni zgodnie z ilością zużytych GJ wg wskazań urządzenia pomiarowego.

 7. W rozliczeniu z lokatorami przyjmuje się zasadę obciążenia 50 % kosztów c.o., wyliczonych zgodnie z pkt. 6 rozliczonego budynku przypadających na 1 m2 powierzchni użytkowej jako koszty stałe. Pozostałe koszty c.o. są rozliczane w oparciu o wskazania podzielników kosztów zainstalowanych w lokalach i są traktowane jako koszty zmienne.

IV. Zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewu wody

§ 7

 1. Wnoszone opłaty przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów zakupu i produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody traktowane są jako zaliczki.

 2. Ostateczne rozliczenie zaliczek na c.o. z lokatorem następuje w okresach rocznych na koniec każdego roku kalendarzowego, natomiast na podgrzew wody w okresach półrocznych.

 3. Zaliczki na poczet kosztów ciepła dla celów c. o. i podgrzewu wody ustalane są na podstawie zużycia ciepła w poszczególnych kotłowniach z uwzględnieniem wzrostu cen ciepła i planowanego kosztu jego produkcji.

 4. Wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów c.o. i podgrzewu wody ustala Zarządca.

 5. W przypadku lokali będących pustostanami zaliczki na poczet kosztów c.o. i c. w. nie są naliczane.

§ 8

 1. Wynikająca z rozliczenia różnica stanowi nadpłatę lub niedopłatę i będzie regulowana następująco:

  • w przypadku gdy faktyczne koszty zużycie ciepła przekroczą sumę wniesionych zaliczek użytkownik lokalu zobowiązany jest do uzupełnienia niedopłaty w terminie wskazanym w rozliczeniu,

  • nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia zaliczane są na poczet należności przyszłych okresów,

  • użytkownikom lokali nie służy roszczenie o odsetki w przypadku wystąpienia nadpłaty.

 2. Użytkownik może wnieść reklamację do Zarządcy dotyczącą rozliczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania i podgrzewania wody. Reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zarządca udzieli odpowiedzi w terminie do 8 tygodni od daty wpłynięcia reklamacji do Zarządcy. Nie podlegają reklamacji zasady zawarte w niniejszym regulaminie. W przypadku niemożności rozpatrzenia w powyższym terminie, Zarządca zawiadamia pisemnie o przyczynie zwłoki i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 3. Reklamacji nie podlega nieudostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w przypadku braku możliwości wykonania odczytu drogą radiową. Pisma w tej sprawie dotyczące potwierdzonych przypadków losowych będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarządcę.

 4. Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika, jak również jego nieobecność w miejscu zamieszkania (np. pobyt za granicą) nie jest podstawą do przedłużenia terminu składania reklamacji.

§ 9

V. Ustalenia końcowe

 1. Podatek VAT od kosztów rozliczenia obciąża użytkowników lokali.

 2. Korekty z tytułu uznanych reklamacji zaliczane będą do kosztów następnego okresu rozliczeniowego.

 3. Użytkownik lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarządcę, o każdym uszkodzeniu instalacji c.o., podzielnika kosztów, zaworu termostatycznego, pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za wynikłą szkodę.

 4. Każda samowolna ingerencja użytkownika w instalację c.o. bez zgody Zarządcy, a w szczególności:

  • zamontowanie dodatkowych grzejników (ogrzewania podłogowego),

  • demontaż grzejników lub likwidacja,

  • spuszczenie wody z instalacji c.o.,

  • zmiana nastaw wstępnych zaworów termostatycznych,

  • uszkodzenie podzielników kosztów, zmiana miejsca zamocowania oraz każde inne działanie zmierzające do zniekształcenia lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów c.o. stanowi rażące naruszenie obowiązków użytkownika lokalu.

 5. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości we własnym zakresie i na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zarządcę.

 6. W przeciwnym razie Zarządca zleci naprawę szkody lub przywrócenie instalacji c.o. do stanu pierwotnego, a kosztami obciąży użytkownika lokalu.

§ 10

Kwestie dotyczące rozliczenia centralnego ogrzewania nieuregulowane niniejszym regulaminem określają „Zasady rozliczania kosztów ogrzewania” stanowiące załącznik do umowy z firmą rozliczającą.

§ 11

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez …............…………………………………......... w dniu …..................................

2. Wchodzi w życie z dniem …..............................