Files:
Regulamin użytkowania lokali w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zasad porządku domowego(.doc)HOT
Date 2023-02-22
File Size 16.29 KB
Download 196
Regulamin użytkowania lokali w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej oraz zasad porządku domowego(.pdf)HOT
Date 2023-02-22
File Size 73.75 KB
Download 222

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa obowiązki i uprawnienia zarządcy nieruchomości oraz wszystkich mieszkańców - użytkowników lokali w zasobach Wspólnoty, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu.

§ 2

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia Wspólnoty, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
 2. Regulamin ten obowiązuje zarządców nieruchomości i wszystkich użytkowników lokali w zasobach Wspólnoty.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny w zakresie niniejszego regulaminu za wszystkie osoby z nim zamieszkujące oraz zaproszonych gości.

DZIAŁ II. PRZEPISY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ ORAZ MIESZKAŃ. OBOWIĄZKI ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

§ 3

Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości – obowiązana jest do:

 1. Dbania o stan techniczny budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze, klatki schodowe, korytarze piwniczne, piaskownice, place zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z urządzeniami.
 2. Dbania o stan sanitarno - porządkowy budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze, korytarze piwniczne, piaskownice,place zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z urządzeniami.
 3. Zapewnienia mieszkańcom dogodnych dojść do budynków i mieszkań.
 4. Zapewnienie budynkom odpowiednich pojemników na odpady komunalne w tym również przeznaczonych na segregację odpadów oraz utrzymania porządku w altanach śmietnikowych.
 5. Wyposażenia budynków w numery administracyjne, właściwe oznakowanie pomieszczeń wspólnego użytkowania, pomieszczeń technicznych, dróg i terenów osiedlowych oraz dróg pożarowych.
 6. Zabezpieczenia właściwego ogrzewania mieszkań w okresach grzewczych oraz interweniowania u właściwych dostawców w przypadku zaistnienia przerw w dostawach wody, gazu, energii elektrycznej oraz czynnika cieplnego.
 7. Przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji pomieszczeń wspólnego użytku, jak: suszarnie, korytarze piwniczne, klatki schodowe, piony wentylacyjne, zsypy, altany śmietnikowe.
 8. Umieszczenie na klatkach schodowych tablic informacyjnych z wykazem aktualnych telefonów kontaktowych.

OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

§ 4

 1. Użytkownik lokalu mieszkalnego ma obowiązek każdorazowa zawiadomić Zarządcę o zmianie liczby osób w nim zamieszkujących.
 2. Montaż dodatkowych drzwi wejściowych do lokalu wymaga zgody Zarządcy.
 3. Montaż krat na zewnątrz okien i loggii wymaga zgłoszenia do odpowiedniego Wydziału Architektoniczno - Budowlanego.
 4. Użytkownikowi lokalu mieszkalnego przysługuje prawo do korzystania z pomieszczeń wspólnego użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Piwnice, wózkownie i inne pomieszczenia wspólne, mogą być wykorzystywane wyłączne zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 6. Zabrania się otwierania włazów dachowych i wychodzenia na połać dachową oraz instalowania jakichkolwiek urządzeń bez porozumienia z Zarządcą.
 7. Zabrania się mycia oraz wykonywania napraw pojazdów mechanicznych w garażach, uliczkach dojazdowych oraz na parkingach wokół budynków.

§ 5

 1. Użytkownik obowiązany jest dbać o należytą konserwację lokali (mieszkanie, garaż) i pomieszczenia przynależnego (piwnicy).
 2. Użytkownicy lokali mieszkalnych odpowiadają za ład i porządek w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania, jak: klatki schodowe, windy, suszarnie, korytarze piwniczne i garaże podziemne.
 3. Zabrania się przechowywania na klatkach schodowych i w korytarzach piwnicznych mebli, rowerów i innych zbędnych rzeczy uniemożliwiających swobodną komunikację.
 4. Zabrania się spożywania alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu na klatkach schodowych, w pomieszczeniach i korytarzach piwnicznych i garażach podziemnych.

§ 6

 1. Zabrania się mieszkańcom samowolnego manipulowania w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, przy zaworach centralnego ogrzewania w pionach i w rozdzielaczach c.o., przy instalacjach gazowej, wodno-kanalizacyjnej znajdującej się na klatkach schodowych i w innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
 2. Zabrania się dokonywania przeróbek instalacji: gazowej, centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej, przewodów kominowych w mieszkaniach przez osoby nie posiadające uprawnień zawodowych i bez uzgodnień z Zarządcą.
 3. Osoby nie przestrzegające powyższego zakazu w przypadku spowodowania awarii lub jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu tych instalacji niezależnie od ponoszenia odpowiedzialności przewidziane odrębnymi w tym zakresie przepisami będą ponadto obciążone kosztami ich usunięcia.
 4. W przypadku zaistnienia zakłóceń w dopływie prądu elektrycznego, wody, gazu lub energii cieplnej, należy niezwłocznie powiadomić o tym Zarządcę, a po godzinach pracy oraz w dni świąteczne Pogotowie Techniczne lub konserwatorów dyżurnych.
 5. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór na instalacji gazowej w łazience lub kuchni, a jeżeli tego wymaga konieczność – zawór przy gazomierzu i zawiadomić niezwłocznie pogotowie gazowe i Zarządcę.
 6. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i nawiewnych w łazienkach i kuchniach – zasłanianie ich grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. Zabrania się montowania wentylatorów mechanicznych w przewodach wentylacyjnych.
 7. Nie należy zmniejszać kubatury łazienki przez zabudowy trwałe lub tymczasowe.
 8. Z urządzeń gazowych należy korzystać w sposób określony odnośnymi przepisami (każdy użytkownik z chwilą podpisania umowy z dostawcą gazu otrzymuje szczegółowe w tym zakresie przepisy oraz instrukcje korzystania z urządzeń).
 9. W mieszkaniach, w których zostały wymienione okna na nowe, należy zapewnić stały dopływ powietrza niezbędnego do potrzeb wentylacji grawitacyjnej stosując funkcję mikrowentylacji lub montując w oknach specjalne nawiewniki. Należy o tym pamiętać szczególnie w czasie użytkowania aparatów gazowych (kuchenka i piecyk) aby uniknąć niebezpieczeństwa zatrucia.

§ 7

 1. Celem oszczędności energii elektrycznej zabrania się pozostawiania w piwnicach, korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach ogólnych jak, suszarnie, itp. zapalonych punktów oświetleniowych.
 2. Zabrania się kategorycznie włączania na stałe automatów oświetleniowych na klatkach schodowych (blokowania wyłączników światła przez wkładanie obok przycisków zapałek, gwoździ, itp.)
 3. W piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych nie wolno instalować dodatkowych punktów oświetleniowych ani gniazd oraz żadnych urządzeń elektrycznych.

§ 8

 1. Na okres zimy użytkownicy mieszkań mają obowiązek zabezpieczyć mieszkania przed utratą ciepła oraz dokonać zabezpieczenia okien piwnicznych.
 2. Celem racjonalnego oszczędzania energii cieplnej w mieszkaniu należy korzystać z zamontowanych na grzejnikach zaworów przy zachowaniu następujących warunków:
  • a) grzejnik nie powinien być zasłonięty;
  • b) głowica termostatyczna aby mogła właściwie oceniać temperaturę w pomieszczeniu musi być swobodnie „opływana” powietrzem cyrkulującym w pomieszczeniu, tzn. nie może być zasłonięta, przykryta czy zabudowana;
  • c) wietrzenie pomieszczeń w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne, w tym czasie należy ustawić pokrętło głowicy termostatycznej w położeniu „0”;
 3. W okresie zimowym użytkownicy mieszkań w celu utrzymania właściwych warunków eksploatacyjnych w lokalu mają obowiązek zapewnić minimalną temperaturę w pomieszczeniach nie niższą niż 16 st C.

§ 9

 1. O wszelkich urządzeniach i instalacji w mieszkaniach, których naprawa nie mieści się w obowiązkach użytkownika należy niezwłocznie zawiadomić Zarządcę, pogotowie techniczne lub konserwatorów dyżurnych. W przeciwnym razie użytkownik mieszkania ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody i straty, które mogą wyniknąć w jego mieszkaniu lub w mieszkaniach sąsiadów na skutek uszkodzenia instalacji lub urządzeń.
 2. Za wszelkie szkody wyrządzone sąsiadom na skutek zaniedbań lub z winy użytkownika bądź osób wspólnie z nim zamieszkujących (np. zalanie mieszkania) pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik danego mieszkania.

§ 10

 1. Urządzenia w mieszkaniach winny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Zawory czerpalne winny być zawsze dokręcone do wyczuwalnego oporu celem zabezpieczenia mieszkań przed ich zalaniem.
 3. Wszelkie przecieki płuczek i zaworów czerpalnych należy niezwłocznie usuwać.
 4. Muszlę klozetową eksploatować zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się wrzucania do niej śmieci, kości, gruzu i innych przedmiotów stałych.
 5. Odpływy z wanny, umywalki i zlewu kuchennego winny być co pewien czas starannie oczyszczane tak aby zapewniały właściwy odpływ wody.
 6. Zabrania się trwałej zabudowy pionów wodociągowo-kanalizacyjnych i gazowych.

§ 11

 1. Ze względu na bezpieczeństwo ogółu mieszkańców i troskę o mienie Wspólnoty, każdy z użytkowników lokalu zobowiązany jest umożliwić służbom administracji Zarządcy wejście do lokalu w celu przeprowadzenia okresowych przeglądów instalacji, urządzeń, ciągów spalinowych i wentylacyjnych, kontroli sprawności zainstalowanych urządzeń pomiarowych i dokonania odczytu wskazań tych urządzeń oraz w przypadku wystąpienia awarii w budynku.
 2. W przypadku opuszczenia mieszkania na dłuższy okres należy pozostawić w biurze Zarządcy telefon kontaktowy lub wskazać upoważnioną osobę.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI BUDYNKÓW ORAZ ICH OTOCZENIA

§12

 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są utrzymywać czystość na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak: suszarnie, wózkownie, korytarze, garaże pozdiemne itp. oraz do przestrzegania i dbania o czystość na zewnątrz budynków.
 2. Na wniosek osób, którym przysługują prawa do lokali w danym budynku, poparty oświadczeniami w ilości co najmniej 50%+1, licząc jedno mieszkanie jako jeden głos, dopuszcza się przejęcie przez Zarządcę sprzątanie klatek schodowych i korytarzy, poprzez zawarcie umowy na wykonanie czynności sprzątających przez firmę zewnętrzną.
 3. Surowo wzbronione jest wyrzucanie czegokolwiek przez okna oraz wykładania na parapetach okiennych pożywienia dla ptaków, a to ze względu na brudzenie przez nie elewacji budynków lub ubrań przechodniów.
 4. Użytkownicy lokali zobowiązani są do prowadzenia segregacji odpadów komunalnych.
 5. Odpady komunalne należy wynosić do pojemników na śmieci w altanach śmietnikowych. Opakowania szklane, plastikowe, makulatura winny być wynoszone do pojemników przeznaczonych na, tzw. „frakcję suchą”.
 6. Zabrania się wysypywania śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach.
 7. Zabrania się gromadzenia w altanach śmietnikowych przedmiotów wielkogabarytowych (zużyte meble, urządzenia, itp.) oraz gruzu i innych odpadów po remoncie, których miejsce składania należy uzgodnić z Zarządcą, a następnie wywieźć we własnym zakresie do punktu PSZOK.

§13

 1. Trzepanie dywanów, chodników, pościeli może odbywać się tylko w miejscach na ten cel przeznaczonych – na trzepakach w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00, w niedziele i dni świąteczne jest zabronione
 2. Zabrania się trzepania dywanów, chodników, pościeli na balkonach, loggiach i klatkach schodowych.
 3. Na balkonach, loggiach i tarasach zabrania się grilowania.

§ 14

 1. Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach winno być tak wykonane, aby strugi wody z ziemią nie spływały po elewacji i nie brudziły niżej położonych okien, balkonów, loggi oraz ścian. Zabrania się umieszczania skrzynek z kwiatami na parapetach zewnętrznych.
 2. Każdy użytkownik balkonu, loggi lub tarasu obowiązany jest w okresie zimowym do systematycznego usuwania śniegu.
 3. Zabrania się montażu suszarek poza obrębem balustrady balkonowej.

§ 15

 1. Zabrania się niszczenia zieleńców, kwietników, drzew, krzewów, urządzeń zabawowych oraz innych urządzeń osiedlowych jak: ławki, kosze parkowe na śmieci, altany śmietnikowe itp.
 2. Zabrania się ustawiania samochodów na oznakowanych drogach pożarowych, ciągach pieszych i na trawnikach.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

§ 16

 1. Wszyscy mieszkańcy Wspólnoty obowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego.
 2. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar należy zaalarmować właściwe służby tel.112.
 3. Ponadto surowo zabrania się:
  • gromadzenia zbędnych rzeczy na klatkach schodowych i korytarzach;
  • przechowywania w piwnicach materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących;
  • używanie otwartego ognia;
  • palenia papierosów w piwnicach, windach i na klatkach schodowych i garażach podziemnych.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW

§ 17

 1. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców osiedla jest wzajemna pomoc i nie zakłócanie spokoju.
 2. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna i wszelkiego rodzaju zakłócania jej w sposób rozmyślny jest zabronione.
 3. Aparatów radiowych, telewizyjnych i sprzętu nagłaśniającego nie należy nastawiać zbyt głośno, a po godzinie 22.00 należy je obowiązkowo ściszyć.
 4. Osoby dokonujące remontów i napraw są obowiązane przeprowadzać je tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z budynku innym użytkownikom.
 5. Dzieci powinny się bawić na terenach i placach zabaw dziecięcych, przeznaczonych do tego celu. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak brudzenie ścian niszczenie lamperii, klatek schodowych, niszczenie urządzeń i instalacji tak w budynku jak i na placach zabaw oraz niszczenie zieleńców, odpowiedzialni są rodzice lub osoby pod których opieką się znajdują. Za bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw, alejkach, terenach zielonych odpowiedzialni są ich rodzice lub osoby pod których opieką się znajdują.

§ 18

 1. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak aby:
  • nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt;
  • nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;
  • nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
  • nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo głośne zachowanie.
 2. Psy, ze względu na bezpieczeństwo ludzi, a w szczególności dzieci oraz na szkody i zanieczyszczenia dokonywane przez nie na zieleńcach i placach zabaw winny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.
 3. Obowiązuje zakaz wyprowadzania psów i kotów do piaskownic.
 4. Każdy właściciel psa powinien uiścić stosowny podatek od posiadania psa (jeśli jest wymagany).
 5. Zabrania się hodowli kotów w pomieszczeniach piwnicznych.
 6. Zwierzęta domowe poruszające się bez opieki będą traktowane jak bezpańskie i mogą być odławiane oraz wywożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt, skąd mogą być wykupione przez właściciela w okresie 14 dni od dnia odłowienia. Po tym terminie stają się własnością właściciela schroniska i podlegają sprzedaży na zasadach ogólnych.

§ 19

Urządzanie ogródków kwiatowych winno odbywać się w porozumieniu z Zarządcą, dotyczy to również nasadzania drzewek i krzewów na terenie osiedla.

§ 20

 1. Celem zachowania bezpieczeństwa i porządku oraz zabezpieczenia mienia prywatnego i społecznego przed kradzieżą lub uszkodzeniem należy zamykać drzwi wejściowe do klatek schodowych jak również do korytarzy piwnicznych.
 2. Korzystający z dźwigów osobowych i towarowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkowania tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do konserwatora wind (telefon na tablicy ogłoszeń budynku) lub w biurze Zarządcy.

§ 21

Każdorazowe umieszczenie reklamy lub szyldu reklamowego w zasobach Wspólnoty musi być uzgodnione z Zarządem Wspólnoty i Zarządcą.

§ 22

W stosunku do użytkowników lokali nie przestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu, Zarządca może stosować pisemne upomnienia. W razie uporczywego przekraczania postanowień niniejszego Regulaminu, Zarządca może kierować do właściwych organów wnioski o ukaranie winnych.

§ 23

Członkowie Wspólnoty obowiązani są zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące.

§ 24

Regulamin został uchwalony przez Wspólnotę Mieszkaniową w dniu Uchwałą nr ….. / 2023 i wchodzi w życie z dniem .............