Niniejszym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa TURKA w Turce, ul. Konwaliowa 11 Turka, 20-258 Lublin 62.
Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię wyłącznie w celach  określonych w Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą, w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową TURKA w Turce oraz do ich poprawiania.

Administrator Danych Osobowych wdraża wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz innych przepisów mających zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych. Spółdzielnia wyraża pełne zaangażowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz wsparcie dla przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności zapewnia aby dane te były:

1.przetwarzane zgodnie z prawem,
2.zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3.merytorycznie poprawne i adekwatne do celów w jakich są przetwarzane,
4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nr. Tel. (81) 4441617 wew.26 lub w siedzibie Spółdzielni.

Prezes Zarządu S.M."TURKA"
Sławomir Stasiak
Administrator Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych członków Spółdzielni oraz osób nie będących członkami Spółdzielni

Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa TURKA w Turce, Konwaliowa 11 Turka, 20-258 Lublin 62

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem tel. (081 4441617 wew.25 lub bezpośrednio w biurze Administratora.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa (ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2018 r. Poz. 845, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm., ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. O własności lokali Dz. U. z 2018 r. poz. 716), związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, prowadzeniem działalności związanej z remontem, konserwacją i użytkowaniem obiektów budowlanych. Ponadto Spółdzielnia przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny – wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie Spółdzielni.
3. Dane osobowe osób zamieszkujących w Spółdzielni przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, Statutu Spółdzielni lub na podstawie zawartej umowy ( art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest usprawiedliwiony cel administratora - zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób fizycznych przebywających na terenie Spółdzielni oraz ochrona mienia (art 6 ust 1 litera f) Rozporządzenia).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres umowy/ zamieszkiwania w Spółdzielni, w tym również przez okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych przez osoby zamieszkujące w Spółdzielni w zakresie wskazanym w Statucie Spółdzielni jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa TURKA w  Turce nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
8. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

pobierz