Informujemy, że w związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2019r. zatwierdzającego taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wólka, od dnia 1 marca 2019 roku ulegnie zmianie wysokość opłat z tego tytułu.

Są to opłaty niezależne od Spółdzielni